ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1982 (28/1982)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ