Παγοποίησις ενοικίων

5. Παρά την εκπνοήν των περί Παγοποιήσεως Ενοικίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων του 1981 έως (Αρ. 2) του 1982, αι διατάξεις αυτών αι αφορώσαι εις την παγοποίησιν των ενοικίων θα εξακολουθώσιν ισχύουσαι μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983.