Ειδικαί διατάξεις

6. Ουδέν των εν άρθροις 3 και 4 του παρόντος Νόμου διαλαμβανομένων εφαρμόζεται εις ην περίπτωσιν οιονδήποτε νομίμως οφειλόμενον ενοίκιον δεν καταβληθεί μέχρι και της 21ης Αυγούστου 1982, ή εις ην περίπτωσιν ο ενοικιαστής δεν καταβάλλει το υπ’ αυτού οφειλόμενον ενοίκιον οσάκις τούτο καθίσταται απαιτητόν μετά την άνω ημερομηνίαν.