Προοίμιο

Επειδή ο περί Παγοποιήσεως Ενοικίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1982 εκπνέει την 30ήν Νοεμβρίου, 1982.

Και επειδή το Νομοσχέδιον περί Ενοικιοστασίου το οποίον κατετέθη εις την Βουλήν εξακολουθεί να αποτελή αντικείμενον μελέτης υπό των αρμοδίων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και δεν αναμένεται να ολοκληρωθή η μελέτη του μέχρι τέλος Νοεμβρίου, 1982.

Και επειδή καθίσταται αναγκαίον όπως ληφθώσιν ωρισμένα προσωρινά νομοθετικά μέτρα.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1982.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω:

“βασικός νόμος” σημαίνει τους περί Ενοικιοστασίου Νόμους του 1975 έως 1980·

“Δικαστήριον” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου·

“πολιτική διαδικασία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1980 και περιλαμβάνει οιανδήποτε διαδικασίαν κατ’ έφεσιν.

Αναστολή ωρισμένων διατάξεων του βασικού νόμου

3. Ανεξαρτήτως παντός εν τω βασικώ νόμω διαλαμβανομένου, ούτος θα αναγιγνώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται υπό τας ακολούθους τροποποιήσεις:

(α) Μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983 ουδεμία απόφασις ή διάταγμα εξώσεως θα εκδίδηται υφ’ οιουδήποτε Δικαστηρίου· και

(β) πάσα πολιτική διαδικασία εις οιονδήποτε στάδιον και εάν έχη φθάσει αύτη, αναστέλλεται μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983.

Αναστολή εκτελέσεως διατάγματος ή αποφάσεως περί εξώσεως ενοικιαστού

4. Ουδέν διάταγμα ή απόφασις Δικαστηρίου διατάσσουσα την έξωσιν οιουδήποτε ενοικιαστού εκτελείται μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983.

Παγοποίησις ενοικίων

5. Παρά την εκπνοήν των περί Παγοποιήσεως Ενοικίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων του 1981 έως (Αρ. 2) του 1982, αι διατάξεις αυτών αι αφορώσαι εις την παγοποίησιν των ενοικίων θα εξακολουθώσιν ισχύουσαι μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983.

Ειδικαί διατάξεις

6. Ουδέν των εν άρθροις 3 και 4 του παρόντος Νόμου διαλαμβανομένων εφαρμόζεται εις ην περίπτωσιν οιονδήποτε νομίμως οφειλόμενον ενοίκιον δεν καταβληθεί μέχρι και της 21ης Αυγούστου 1982, ή εις ην περίπτωσιν ο ενοικιαστής δεν καταβάλλει το υπ’ αυτού οφειλόμενον ενοίκιον οσάκις τούτο καθίσταται απαιτητόν μετά την άνω ημερομηνίαν.