Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω:

“βασικός νόμος” σημαίνει τους περί Ενοικιοστασίου Νόμους του 1975 έως 1980·

“Δικαστήριον” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου·

“πολιτική διαδικασία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1980 και περιλαμβάνει οιανδήποτε διαδικασίαν κατ’ έφεσιν.