Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1982.