Αναστολή ωρισμένων διατάξεων του βασικού νόμου

3. Ανεξαρτήτως παντός εν τω βασικώ νόμω διαλαμβανομένου, ούτος θα αναγιγνώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται υπό τας ακολούθους τροποποιήσεις:

(α) Μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983 ουδεμία απόφασις ή διάταγμα εξώσεως θα εκδίδηται υφ’ οιουδήποτε Δικαστηρίου· και

(β) πάσα πολιτική διαδικασία εις οιονδήποτε στάδιον και εάν έχη φθάσει αύτη, αναστέλλεται μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983.