Αναστολή εκτελέσεως διατάγματος ή αποφάσεως περί εξώσεως ενοικιαστού

4. Ουδέν διάταγμα ή απόφασις Δικαστηρίου διατάσσουσα την έξωσιν οιουδήποτε ενοικιαστού εκτελείται μέχρι της 22ας Απριλίου, 1983.