Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμος του 1974.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αιγιαλίτις ζώνη” σημαίνει την υπό άρθρου 2 του περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμου του 1964 καθορισθείσαν ζώνην·

“ηπειρωτική υφαλοκρηπίς” σημαίνει τον θαλάσσιον βυθόν και το υπέδαφος των υποβρυχίων εκείνων περιοχών αι οποίαι παράκεινται των ακτών της Δημοκρατίας, αλλά πέραν της αιγιαλίτιδος ζώνης, η επιφάνεια των οποίων κείται εις βάθος ένθα αι πλουτοπαραγωγικαί πηγαί τούτων είναι εκμεταλλεύσιμοι:

Νοείται ότι, εν σχέσει προς οιονδήποτε κράτος του οποίου αι ακταί κείνται έναντι εκείνων της Δημοκρατίας και εκτός εάν άλλως συμφωνηθή μεταξύ της Δημοκρατίας και του κράτους τούτου, τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος εν ουδεμιά περιπτώσει θα εκτείνωνται πέραν της μέσης γραμμής·

“φυσικαί πλουτοπαραγωγικαί πηγαί” σημαίνει-

(α) τον ορυκτόν και λοιπόν φυσικόν μη ζώντα πλούτον του θαλασσίου βυθού και υπεδάφους· και

(β) ζώντας οργανισμούς ανήκοντας εις τα στερούμενα κινήσεως είδη, ήτοι, οργανισμούς οι οποίοι κατά το στάδιον της συγκομιδής ευρίσκονται είτε εν ακινησία επί ή υπό τον θαλάσσιον βυθόν, είτε είναι ανίκανοι να κινηθώσιν ειμή μόνον διά σταθεράς φυσικής επαφής μετά του θαλασσίου βυθού ή του υπεδάφους.

Έρευνα και εκμετάλλευσις της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος

3. Άπαντα τα δικαιώματα τα οποία δύνανται να ασκώνται υπό της Δημοκρατίας εν σχέσει προς την ηπειρωτικήν υφαλοκρηπίδα και τας φυσικάς πλουτοπαραγωγικάς πηγάς αυτής ανήκουσι, και θεωρούνται ότι πάντοτε ανήκον, εις την Δημοκρατίαν.

Εφαρμογή των νόμων επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος

4.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) πάσα πράξις ή παράλειψις, γενομένη επί, υπό ή ύπερθεν των υδάτων εντός πεντακοσίων μέτρων αφ’ οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος (είτε μονίμου είτε προσωρινού) ανεγερθέντος, τοποθετηθέντος ή χρησιμοποιουμένου εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος, θεωρείται ως γενομένη εν τη Δημοκρατία·

(β) πάσα τοιαύτη εγκατάστασις ή κατασκεύασμα θεωρείται, διά σκοπούς πολιτικής ή ποινικής δικαιοδοσίας, ότι κείται εν τη επαρχία Λευκωσίας·

(γ) πάσα εγκατάστασις ή κατασκευάσματα και άπαντα τα χρησιμοποιηθέντα διά την κατασκευήν υλικά, τα οποία κομίζονται εις τα ύδατα ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος εξ εκείθεν της ανοικτής θαλάσσης (beyond the high seas) αποκλειομένης της Κύπρου, θεωρούνται ότι εισήχθησαν αφ’ ης η εγκατάστασις ή το κατασκεύασμα κατεσκευάσθη ή ετοποθετήθη εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος, ομοίως δε η εγκατάστασις, το κατασκεύασμα ή τα υλικά, ως και πάσα ύλη οιουδήποτε είδους, απομακρυνομένη εκ των υδάτων ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και μη κομιζομένη εν Κύπρω, θεωρείται ότι εξήχθη εκ Κύπρου.

(2) Αι διατάξεις παντός ισχύοντος εν τη Δημοκρατία Νόμου εφαρμόζονται επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και οιουδήποτε τμήματος αυτής επιφυλασσομένων των τροποποιήσεων και των εξαιρέσεων τας οποίας το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να προνοήση διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω, ο όρος “κατασκεύασμα” περιλαμβάνει παν πλοίον, εξέδραν ή αεροσκάφος χρησιμοποιούμενον εν συναφεία προς οιανδήποτε εγκατάστασιν.

Παρέμβασις εν τη εκμεταλλεύσει ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος

5.-(1) Άνευ της γραπτής εξουσιοδοτήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ή κατά παράβασιν των καθορισθεισών εν τη εξουσιοδοτήσει απαιτήσεων ή όρων προορισθέντων να παρεμποδίσωσιν οιανδήποτε παρέμβασιν εν τη ευλόγω ερεύνη της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και εκμεταλλεύσεως του φυσικού πλούτου αυτής, ουδείς δύναται να εναποθέτη ή διατηρή οιαδήποτε υποβρύχια καλώδια ή αγωγούς επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος.

(2) Πας όστις ενεργεί κατά παράβασιν του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £1000 δι’ εκάστην ημέραν κατά την οποίαν το αδίκημα διαπράττεται ή συνεχίζεται ή εις φυλάκισιν διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, το δε εκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριον δύναται να διατάξει όπως το καλώδιον ή ο αγωγός εν σχέσει προς τον οποίον διεπράχθη το αδίκημα απομακρυνθή εντός τοιαύτης προθεσμίας ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι.

Κανονισμοί

6.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου και, συγκεκριμένως αλλ’ άνευ επηρεασμού της γενικότητος των προηγουμένων, να εκδίδη Κανονισμούς δι’ άπαντας ή τινάς των ακολούθων σκοπών, ήτοι-

(α) διά την ρύθμισιν της κατασκευής, συναρμολογήσεως ή χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή μηχανήματος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος·

(β) διά την απαγόρευσιν της κατασκευής, ανεγέρσεως ή τοποθετήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος εις μέρη ένθα πιθανόν να προκαλέσωσι παρέμβασιν εν τη χρησιμοποιήσει των ανεγνωρισμένων θαλασσίων οδών ουσιωδών εις την ακτοπλοϊαν ή την διεθνή ναυσιπλοϊαν·

(γ) διά τον καθορισμόν ζωνών ασφαλείας επεκτεινομένων εις απόστασιν μη υπερβαίνουσαν τα πεντακόσια μέτρα μετρουμένην αφ’ εκάστου σημείου του εξωτερικού άκρου της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος πέριξ της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος ή, στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών περιστάσεων, την κήρυξη ζωνών ασφαλείας σε απόσταση η οποία να υπερβαίνει τα πεντακόσια μέτρα (500μ)·

(δ) διά την επιβολήν τοιούτων μέτρων οία ήθελον φανή αναγκαία εις το Υπουργικόν Συμβούλιον διά την προστασίαν της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος εν σχέσει προς το οποίον καθωρίσθη η ζώνη ασφαλείας·

(ε) διά την ρύθμισιν ή απαγόρευσιν της εισόδου πλοίων εντός οιασδήποτε ζώνης ασφαλείας·

(στ) διά την επιβολήν τοιούτων μέτρων οία ήθελον φανή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον αναγκαία εν τη ζώνη ασφαλείας διά την προστασίαν του ζώντος θαλασσίου πλούτου και των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος από επιβλαβείς επιδράσεις·

(ζ) διά τον καθορισμόν-

(i) της ειδοποιήσεως η οποία δέον να δίδηται περί της κατασκευής, ανεγέρσεως ή τοποθετήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος·

(ii) των μονίμων μέσων ή μεθόδων προειδοποιήσεως πλοίων και αεροσκαφών περί της παρουσίας της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος·

(θ) διά την απομάκρυνσιν οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος κατασκευασθέντος, ανεγερθέντος ή τοποθετηθέντος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και το οποίον εγκατελείφθη ή έπαυσε να χρησιμοποιήται·

(ι) διά την απαγόρευσιν ή τον περιορισμόν πάσης ερεύνης ή εκμεταλλεύσεως της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος ή οιουδήποτε μέρους αυτής η οποία ήθελε φανή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον ότι πιθανόν να προκαλέση αδικαιολόγητον παρέμβασιν εις την ναυσιπλοϊαν, αλιείαν ή την προστασίαν του ζώντος θαλασσίου πλούτου ή η οποία πιθανόν να παρέμβη εις την εθνικήν άμυναν ή ασφάλειαν ή εις τας ωκεανογραφικάς ή άλλας επιστημονικάς μελέτας·

(ια) για την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιότητας εφαρμογής των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε οποιονδήποτε Υπουργό·

(ιβ) για τη δημιουργία αδικημάτων και την πρόβλεψη ποινών που να μην υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη φυλάκισης ή τη χρηματική ποινή των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100 000) ή και τις δύο αυτές ποινές μαζί.

(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Δικαιοδοσία Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

7. Παρά τας διατάξεις του άρθρου 23 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1972 το Επαρχιακόν Δικαστήριον Λευκωσίας κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν προς εκδίκασιν πάντων των δυνάμει του παρόντος Νόμου αδικημάτων και κέκτηται εξουσίαν επιβολής οιασδήποτε ποινής προβλεπομένης υπό του παρόντος Νόμου ή υφ’ οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών.

Σημείωση
16 του Ν. 97(Ι)/2014Κατάργηση και επιφύλαξη

16.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)2014], ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμος καταργείται.

(2) Παρά την πιο πάνω κατάργηση, Κανονισμοί και Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργούμενου Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου στο βαθμό και στην έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)2014].