Δικαιοδοσία Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

7. Παρά τας διατάξεις του άρθρου 23 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1972 το Επαρχιακόν Δικαστήριον Λευκωσίας κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν προς εκδίκασιν πάντων των δυνάμει του παρόντος Νόμου αδικημάτων και κέκτηται εξουσίαν επιβολής οιασδήποτε ποινής προβλεπομένης υπό του παρόντος Νόμου ή υφ’ οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών.