Κανονισμοί

6.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου και, συγκεκριμένως αλλ’ άνευ επηρεασμού της γενικότητος των προηγουμένων, να εκδίδη Κανονισμούς δι’ άπαντας ή τινάς των ακολούθων σκοπών, ήτοι-

(α) διά την ρύθμισιν της κατασκευής, συναρμολογήσεως ή χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή μηχανήματος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος·

(β) διά την απαγόρευσιν της κατασκευής, ανεγέρσεως ή τοποθετήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος εις μέρη ένθα πιθανόν να προκαλέσωσι παρέμβασιν εν τη χρησιμοποιήσει των ανεγνωρισμένων θαλασσίων οδών ουσιωδών εις την ακτοπλοϊαν ή την διεθνή ναυσιπλοϊαν·

(γ) διά τον καθορισμόν ζωνών ασφαλείας επεκτεινομένων εις απόστασιν μη υπερβαίνουσαν τα πεντακόσια μέτρα μετρουμένην αφ’ εκάστου σημείου του εξωτερικού άκρου της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος πέριξ της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος ή, στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών περιστάσεων, την κήρυξη ζωνών ασφαλείας σε απόσταση η οποία να υπερβαίνει τα πεντακόσια μέτρα (500μ)·

(δ) διά την επιβολήν τοιούτων μέτρων οία ήθελον φανή αναγκαία εις το Υπουργικόν Συμβούλιον διά την προστασίαν της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος εν σχέσει προς το οποίον καθωρίσθη η ζώνη ασφαλείας·

(ε) διά την ρύθμισιν ή απαγόρευσιν της εισόδου πλοίων εντός οιασδήποτε ζώνης ασφαλείας·

(στ) διά την επιβολήν τοιούτων μέτρων οία ήθελον φανή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον αναγκαία εν τη ζώνη ασφαλείας διά την προστασίαν του ζώντος θαλασσίου πλούτου και των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος από επιβλαβείς επιδράσεις·

(ζ) διά τον καθορισμόν-

(i) της ειδοποιήσεως η οποία δέον να δίδηται περί της κατασκευής, ανεγέρσεως ή τοποθετήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος·

(ii) των μονίμων μέσων ή μεθόδων προειδοποιήσεως πλοίων και αεροσκαφών περί της παρουσίας της εγκαταστάσεως ή του κατασκευάσματος·

(θ) διά την απομάκρυνσιν οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος κατασκευασθέντος, ανεγερθέντος ή τοποθετηθέντος εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και το οποίον εγκατελείφθη ή έπαυσε να χρησιμοποιήται·

(ι) διά την απαγόρευσιν ή τον περιορισμόν πάσης ερεύνης ή εκμεταλλεύσεως της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος ή οιουδήποτε μέρους αυτής η οποία ήθελε φανή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον ότι πιθανόν να προκαλέση αδικαιολόγητον παρέμβασιν εις την ναυσιπλοϊαν, αλιείαν ή την προστασίαν του ζώντος θαλασσίου πλούτου ή η οποία πιθανόν να παρέμβη εις την εθνικήν άμυναν ή ασφάλειαν ή εις τας ωκεανογραφικάς ή άλλας επιστημονικάς μελέτας·

(ια) για την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιότητας εφαρμογής των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε οποιονδήποτε Υπουργό·

(ιβ) για τη δημιουργία αδικημάτων και την πρόβλεψη ποινών που να μην υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη φυλάκισης ή τη χρηματική ποινή των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100 000) ή και τις δύο αυτές ποινές μαζί.

(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.