Παρέμβασις εν τη εκμεταλλεύσει ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος

5.-(1) Άνευ της γραπτής εξουσιοδοτήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ή κατά παράβασιν των καθορισθεισών εν τη εξουσιοδοτήσει απαιτήσεων ή όρων προορισθέντων να παρεμποδίσωσιν οιανδήποτε παρέμβασιν εν τη ευλόγω ερεύνη της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και εκμεταλλεύσεως του φυσικού πλούτου αυτής, ουδείς δύναται να εναποθέτη ή διατηρή οιαδήποτε υποβρύχια καλώδια ή αγωγούς επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος.

(2) Πας όστις ενεργεί κατά παράβασιν του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £1000 δι’ εκάστην ημέραν κατά την οποίαν το αδίκημα διαπράττεται ή συνεχίζεται ή εις φυλάκισιν διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, το δε εκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριον δύναται να διατάξει όπως το καλώδιον ή ο αγωγός εν σχέσει προς τον οποίον διεπράχθη το αδίκημα απομακρυνθή εντός τοιαύτης προθεσμίας ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι.