Εφαρμογή των νόμων επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος

4.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) πάσα πράξις ή παράλειψις, γενομένη επί, υπό ή ύπερθεν των υδάτων εντός πεντακοσίων μέτρων αφ’ οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος (είτε μονίμου είτε προσωρινού) ανεγερθέντος, τοποθετηθέντος ή χρησιμοποιουμένου εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος, θεωρείται ως γενομένη εν τη Δημοκρατία·

(β) πάσα τοιαύτη εγκατάστασις ή κατασκεύασμα θεωρείται, διά σκοπούς πολιτικής ή ποινικής δικαιοδοσίας, ότι κείται εν τη επαρχία Λευκωσίας·

(γ) πάσα εγκατάστασις ή κατασκευάσματα και άπαντα τα χρησιμοποιηθέντα διά την κατασκευήν υλικά, τα οποία κομίζονται εις τα ύδατα ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος εξ εκείθεν της ανοικτής θαλάσσης (beyond the high seas) αποκλειομένης της Κύπρου, θεωρούνται ότι εισήχθησαν αφ’ ης η εγκατάστασις ή το κατασκεύασμα κατεσκευάσθη ή ετοποθετήθη εντός, επί ή ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος, ομοίως δε η εγκατάστασις, το κατασκεύασμα ή τα υλικά, ως και πάσα ύλη οιουδήποτε είδους, απομακρυνομένη εκ των υδάτων ύπερθεν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και μη κομιζομένη εν Κύπρω, θεωρείται ότι εξήχθη εκ Κύπρου.

(2) Αι διατάξεις παντός ισχύοντος εν τη Δημοκρατία Νόμου εφαρμόζονται επί της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος και οιουδήποτε τμήματος αυτής επιφυλασσομένων των τροποποιήσεων και των εξαιρέσεων τας οποίας το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να προνοήση διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω, ο όρος “κατασκεύασμα” περιλαμβάνει παν πλοίον, εξέδραν ή αεροσκάφος χρησιμοποιούμενον εν συναφεία προς οιανδήποτε εγκατάστασιν.