Έρευνα και εκμετάλλευσις της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος

3. Άπαντα τα δικαιώματα τα οποία δύνανται να ασκώνται υπό της Δημοκρατίας εν σχέσει προς την ηπειρωτικήν υφαλοκρηπίδα και τας φυσικάς πλουτοπαραγωγικάς πηγάς αυτής ανήκουσι, και θεωρούνται ότι πάντοτε ανήκον, εις την Δημοκρατίαν.