Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αιγιαλίτις ζώνη” σημαίνει την υπό άρθρου 2 του περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμου του 1964 καθορισθείσαν ζώνην·

“ηπειρωτική υφαλοκρηπίς” σημαίνει τον θαλάσσιον βυθόν και το υπέδαφος των υποβρυχίων εκείνων περιοχών αι οποίαι παράκεινται των ακτών της Δημοκρατίας, αλλά πέραν της αιγιαλίτιδος ζώνης, η επιφάνεια των οποίων κείται εις βάθος ένθα αι πλουτοπαραγωγικαί πηγαί τούτων είναι εκμεταλλεύσιμοι:

Νοείται ότι, εν σχέσει προς οιονδήποτε κράτος του οποίου αι ακταί κείνται έναντι εκείνων της Δημοκρατίας και εκτός εάν άλλως συμφωνηθή μεταξύ της Δημοκρατίας και του κράτους τούτου, τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδος εν ουδεμιά περιπτώσει θα εκτείνωνται πέραν της μέσης γραμμής·

“φυσικαί πλουτοπαραγωγικαί πηγαί” σημαίνει-

(α) τον ορυκτόν και λοιπόν φυσικόν μη ζώντα πλούτον του θαλασσίου βυθού και υπεδάφους· και

(β) ζώντας οργανισμούς ανήκοντας εις τα στερούμενα κινήσεως είδη, ήτοι, οργανισμούς οι οποίοι κατά το στάδιον της συγκομιδής ευρίσκονται είτε εν ακινησία επί ή υπό τον θαλάσσιον βυθόν, είτε είναι ανίκανοι να κινηθώσιν ειμή μόνον διά σταθεράς φυσικής επαφής μετά του θαλασσίου βυθού ή του υπεδάφους.