Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμος του 1974.