Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμοι του 1968 έως 1992 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμοι του 1968 έως 1992.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αρχή αδειών” σημαίνει τον Έφορον Μηχανοκινήτων Οχημάτων, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή οιονδήποτε αναπληρωτήν τούτου~

“εκπαίδευσις οδηγών” σημαίνει εκπαίδευσιν παρεχομένην επί πληρωμή ή επί αμοιβή, διά την οδήγησιν μηχανοκινήτων οχημάτων ή την προπαρασκευήν εις την λήψιν αδείας οδηγού~

“εκπαιδευτής οδηγών” σημαίνει πρόσωπον κατ’ επάγγελμα εκπαιδεύον οδηγούς~

“καθωρισμένος” σημαίνει καθωρισμένος διά Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 5 γενομένων~

“μηχανοκίνητον όχημα” κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου~

“οδηγός” κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ο όρος δε “οδήγησις” τυγχάνει αναλόγου ερμηνείας~

“σχολή οδηγών” σημαίνει κατάστημα ένθα ενασκείται η επιχείρησις της κατ’ επάγγελμα εκπαιδεύσεως οδηγών.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθωριζόμενοι όροι κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωκεν αυτοίς ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος.

Άδειαι σχολών οδηγών και εκπαιδευτών οδηγών

3.-(1) Απαγορεύεται η λειτουργία σχολής οδηγών ή η άσκησις του επαγγέλματος του εκπαιδευτού οδηγών άνευ εγκύρου αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκδιδομένης κατ’ έτος υπό της αρχής αδειών εν τω καθωρισμένω τύπω, υπό τοιούτους όρους οίους η αρχή αδειών ήθελε θεωρήσει πρέπον να επιβάλη.

(2) Η άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών δεν εκδίδεται, εκτός εάν-

(α) ο αιτητής, προκειμένου περί φυσικού προσώπου, είναι καλού ηθικού χαρακτήρος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, ήσκησε το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών διά τρία έτη, και συνεπλήρωσε το εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας του, προκειμένου δε περί οργανισμού, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, τα έχοντα την ευθύνην των επιχειρήσεων του εν λόγω οργανισμού πρόσωπα είναι καλού ηθικού χαρακτήρος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, και συνεπλήρωσαν το εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας των, και νοουμένου ότι ο οργανισμός αυτός εργοδοτεί ως εκπαιδευτάς οδηγών πρόσωπα τα οποία ήσκησαν το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών διά τρία έτη·

(β) ο αιτητής ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι προτίθεται να διατηρή κατάλληλον επαγγελματικήν στέγην εφωδιασμένην διά παντός εξοπλισμού αναγκαίου διά την κατάλληλον εκπαίδευσιν οδηγών·

Νοείται ότι επιτρέπεται η στέγαση και λειτουργία στο ίδιο οίκημα δύο ή περισσότερων σχολών οδηγών·

(γ) ο αιτητής ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι η εκπαίδευσις οδηγών θα ενεργήται υπό εκπαιδευτού κατέχοντος την προς τούτο άδειαν·

(δ) ο αιτητής ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι δεν θα ποιήται χρήσιν μηχανοκινήτου οχήματος διά τους σκοπούς της σχολής, εκτός εάν τούτο είναι κατάλληλον δι’ ασφαλή οδικήν χρήσιν και ειδικώς προσηρμοσμένον διά την τοιαύτην χρήσιν διά της εγκαταστάσεως προσθέτου πέδης (φρένων) χρησιμοποιηθησομένης υπό του εκπαιδευτού εις περιπτώσεις ανάγκης και εκτός εάν τελή εν ισχύϊ, καθ’ όσον αφορά εις το τοιούτον όχημα και παν πρόσωπον όπερ ήθελε ποιείται χρήσιν αυτού, ασφάλεια καλύπτουσα κινδύνους τρίτων προσώπων και συνάδουσα ταις διατάξεσι του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Τρίτων Προσώπων) Νόμου·

(ε) Ο αιτητής ικανοποιήσει την Αρχή Αδειών ότι για τους σκοπούς της σχολής θα χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα το οποίο θα φέρει διακριτικό σήμα που να δηλώνει ότι αυτό είναι εκπαιδευτικό όχημα. Το σήμα αυτό πρέπει να είναι καθορισμένου χρώματος και να είναι ενσωματωμένο στο όχημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατο να αποσπαστεί, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με Κανονισμούς·

(στ) ο αιτητής καταβάλη το καθωρισμένον ετήσιον τέλος, μη υπερβαίνον τας πέντε λίρας:

Νοείται ότι, σχολή οδηγών η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να λειτουργήσει και στη Δημοκρατία, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών με βάση τον παρόντα Νόμο αλλά η λειτουργία της σχολής διέπεται από όλες τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η άδεια εκπαιδευτού οδηγών δεν εκδίδεται εκτός εάν ο αιτητής-

(α) Είναι καλού και ηθικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με Κανονισμούς, συμπλήρωσε το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας του και είναι απόφοιτος εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης·

(α1) ασκεί ή θα ασκή ως κύριον επάγγελμα την εκπαίδευσιν οδηγών·

(β) είναι κάτοχος αδείας οδηγού διά τουλάχιστον πέντε έτη διά τον τύπον του οχήματος διά τον οποίον εξαιτείται την έκδοσιν αδείας εκπαιδευτού·

(γ) υπέστη επιτυχώς την καθωρισμένην εξέτασιν εκπαιδευτών οδηγών εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών προ της ημερομηνίας υποβολής της προς χορήγησιν της αδείας αιτήσεως·

(δ) είναι φυσικώς ικανός να ασκήση το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών· η ικανότητα αυτή αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας το οποίο εκδίδεται από ιατρό εγγεγραμμένο στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο στην ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, σε έντυπο που εκάστοτε καθορίζεται με γνωστοποίηση από τον Έφορο, σε πρόσωπα τα οποία δεν πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νόσους ή φυσικές αναπηρίες:

(i) επιληψία·

(ii) οποιασδήποτε μορφής διανοητική διαταραχή ή διανοητικό ελάττωμα·

(iii) τάση για αιφνίδιες κρίσεις ιλίγγου ή λιποθυμίας·

(iv) ανικανότητα ανάγνωσης με τη βοήθεια διορθωτικών γυαλιών ή φακών επαφής,  από απόσταση είκοσι (20) μέτρων κάτω από καλή κατάσταση φωτός της ημέρας, πινακίδας εγγραφής μηχανοκινήτου οχήματος, ή λόγω ελαττωματικής όρασης που δυνατό να καταστήσει την οδήγηση από τον αιτητή επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια·

(v) αλκοολισμό ή εθισμό στα ναρκωτικά·

(vi) οποιαδήποτε πάθηση ή αναπηρία στα άκρα, που δυνατό να καταστήσει την οδήγηση από τον αιτητή επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια∙

(vii) κώφωση.

(ε) καταβάλη το καθωρισμένον ετήσιον τέλος, μη υπερβαίνον τας δύο λίρας.

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών στη θέση Τεχνικού στον Κλάδο Εξέτασης Οδηγών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και αφυπηρέτησαν από αυτή είτε κανονικά είτε πρόωρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάτοχος άδειας εκπαιδευτή οδηγών που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να εξασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών στη Δημοκρατία, για την κατηγορία ή τις κατηγορίες οχημάτων για την οποία αυτή εκδόθηκε, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών με βάση τον παρόντα Νόμο, αλλά η άσκηση του επαγγέλματος διέπεται από όλες τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και εφόσον ο κάτοχος της άδειας εκπαιδευτή οδηγών κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τα αποδεκτά τεκμήρια κατοχής της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθορίζονται σε γνωστοποίηση της αρχής αδειών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(στ) κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τα αποδεκτά τεκμήρια κατοχής της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθορίζονται σε γνωστοποίηση της αρχής αδειών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3Α) Απαγορεύεται η υπό αδειούχου εκπαιδευτού οδηγών παροχή εκπαιδεύσεως οδηγών εκτός εάν ούτος είτε απασχολήται υπ’ αδειούχου σχολής οδηγών είτε είναι ωσαύτως κάτοχος εγκύρου αδείας λειτουργίας σχολής οδηγών έστω και εάν είναι ο μόνος εν αυτή εκπαιδευτής οδηγών.

(4) Η αρχή αδειών κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως αρνηθή την έκδοσιν αδείας σχολής οδηγών ή εκπαιδευτού οδηγών, εις οιονδήποτε πρόσωπον ούτινος προηγουμένη τοιαύτη άδεια ανεκλήθη ή ανεστάλη δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου παρασχεθείσα δύναται να ανακληθή ή ανασταλή υπό της αρχής αδειών εν οιαδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων:

(α) οσάκις η άδεια εξεδόθη τω αδειούχω κατόπιν ψευδούς δηλώσεως ή αποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος, εν γνώσει αυτού γενομένης·

(β) οσάκις ο αδειούχος παραλείπη να συμμορφωθή προς οιονδήποτε των όρων της αδείας κατόπιν γραπτής προειδοποιήσεως ή προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών·

(γ) οσάκις ο αδειούχος καταδικάζεται δι’ αδίκημα τι δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ή δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Τρίτων Προσώπων) Νόμου ή δι’ οιονδήποτε αδίκημα του Ποινικού Κώδικος σχέσιν έχον προς την τροχαίαν ή εμφαίνον ανικανότητα ή ακαταλληλότητα εις την προσήκουσαν εκτέλεσιν των επαγγελματικών καθηκόντων του αδειούχου, αναφορικώς προς άτινα εξεδόθη η άδεια ή έλλειψιν καλού ηθικού χαρακτήρος έστω και εάν αύτη είναι άσχετος προς την προσήκουσαν εκτέλεσιν των επαγγελματικών τούτων καθηκόντων·

(δ) Οσάκις εκπαιδευτής οδηγών παραλείψει να ανανεώση την άδειαν αυτού διά περίοδον τριών συνεχών ετών.

(6) Ουδεμία άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του εδαφίου (5), εκτός εάν δοθή τω αδειούχω προειδοποίησις δύο εβδομάδων περί της σκοπουμένης ανακλήσεως ή αναστολής, εκθέτουσα πλήρως τους λόγους, εφ’ ων εδράζεται η τοιαύτη ανάκλησις ή αναστολή και παρασχεθή τω αδειούχω η δυνατότης όπως υποβάλη λόγους αντικρούοντας την τοιαύτην ενέργειαν.

Προσωρινή παροχή υπηρεσιών σχολής οδηγών, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος

3Α. (1)  Σχολή οδηγών, η οποία είναι εγκατεστημένη και παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες σχολής οδηγών στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3.

(2)  Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), η ενδιαφερόμενη σχολή οδηγών οφείλει να προσκομίσει στην αρχή αδειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τα ακόλουθα:

(α) βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης που να αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένη και παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σχολής οδηγών στο κράτος αυτό·

(β) τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στη Δημοκρατία:

(i) τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές·

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών·

(iii) το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει:

Νοείται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (iii) της ανωτέρω παραγράφου (β) δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

(3)  Η αρχή αδειών τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι σχολές οδηγών που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).

Προσωρινή παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτή οδηγών, που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος

3Β. (1)  Εκπαιδευτής οδηγών, υπήκοος άλλου κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες εκπαιδευτή οδηγών στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής της άδειας εκπαιδευτή οδηγών που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 3.

(2)  Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην αρχή αδειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τα ακόλουθα:

(α) βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του που να αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών στο κράτος μέλος αυτό·

(β) τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στη Δημοκρατία:

(i) τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές·

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών·

(iii) το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει:

Νοείται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (iii) της ανωτέρω παραγράφου (β) δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

(3)  Η αρχή αδειών τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι εκπαιδευτές οδηγών που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).

Αδικήματα

4.-(1) Πας όστις-

(α) εκμεταλλεύεται ή μετέχει εις την εκμετάλλεσιν σχολής οδηγών, δι’ ην δεν εξεδόθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν του τίτλου ή χαρακτηρισμού του ιδιοκτήτου, διευθυντού ή υπευθύνου σχολής οδηγών ή λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν οιουδήποτε ονόματος, τίτλου ή χαρακτηρισμού υποδηλούντος ότι ούτος είναι ιδιοκτήτης, διευθυντής ή υπεύθυνος σχολής οδηγών, δι’ ην δεν εξεδόθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) μη κατέχων άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, ενεργεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον ως εκπαιδευτής οδηγών ή λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν του τίτλου ή χαρακτηρισμού του εκπαιδευτού οδηγών ή λαμβάνει ή ποιείται χρήσιν οιουδήποτε ονόματος, τίτλου ή χαρακτηρισμού υποδηλούντος ότι ούτος είναι εκπαιδευτής οδηγών,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £150 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(2) Πας όστις-

(α) ενασκών το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών, ποιείται χρήσιν τίτλου ή χαρακτηρισμού εν αναφορά προς οιονδήποτε πρόσωπον εν τη υπηρεσία αυτού στερούμενον αδείας εκπαιδευτού οδηγών, υποδηλούντος ότι το εν λόγω πρόσωπον κατέχει άδειαν εκπαιδευτού οδηγών ή εκδίδει διαφήμισιν ή πρόσκλησιν αποσκοπούσαν εις την δημιουργίαν ψευδών εντυπώσεων καθ’ όσον αφορά εις το γεγονός ότι τα εν τη υπηρεσία αυτού πρόσωπα κατέχουν άδειαν εκπαιδευτού οδηγών·

(β) ενεργεί κατά παράβασιν οιωνδήποτε όρων της αδείας του, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £150 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, το δε εκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριον δύναται να ακυρώση ή αναστείλη δι’ οιονδήποτε χρόνον οιανδήποτε άδειαν παρασχεθείσαν δυνάμει του παρόντος Νόμου τω καταδικαζομένω διά τοιούτο αδίκημα προσώπω.

(3) Πας όστις, επί τω τέλει λήψεως αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου, εν γνώσει αυτού προβαίνει εις δήλωσιν, είτε έγγραφον είτε προφορικήν, ήτις είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, το δε εκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριον δύναται να ακυρώση οιανδήποτε άδειαν παρασεχθείσαν δυνάμει του παρόντος Νόμου τω καταδικαζομένω διά το αδίκημα προσώπω.

(4) Εν αις περιπτώσεσιν ήθελεν αποδειχθή ότι αδίκημα τι δυνάμει του παρόντος άρθρου, διαπραχθέν υπό τινος νομικού προσώπου, διεπράχθη τη συναινέση ή συνενοχή ή δύναται να αποδοθή εις αμέλειαν, οιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντού, γραμματέως ή παρομοίου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οιουδήποτε προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, τόσον ο ενεχόμενος εις το αδίκημα όσον και το νομικόν πρόσωπον είναι ένοχοι του εν λόγω αδικήματος, αμφοτέρων υποκειμένων εις ποινικήν δίωξιν και εις την ανάλογον ποινήν.

Κανονισμοί

5.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς, δια την καλλιτέραν εν τη πράξει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να -

(α) καθορίζωσι παν ό,τι δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) καθορίζωσι τα τηρητέα υπό της αρχής αδειών μητρώα, αρχεία, βιβλία ή έτερα έγγραφα, δι’ οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Νόμου·

(γ) Ρυθμίζωσι τας ενεργηθησομένας δυνάμει του παρόντος Νόμου εξετάσεις και τον τρόπον διορισμού και τα προσόντα των εξεταστών δι’ οιανδήποτε τοιαύτην εξέτασιν·

(δ) καθορίζωσι το μέγεθος, τύπον και ετέρας συνθήκας των σχολών οδηγών, τον χρησιμοποιηθησόμενον εν αυταίς εξοπλισμόν δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και την λειτουργίαν της εν λόγω σχολής·

(ε) προνοώσι περί της επιθεωρήσεως των σχολών οδηγών και του εν αυταίς εξοπλισμού και περί της εξετάσεως του εν λόγω εξοπλισμού·

(στ) καθορίσωσι τα τηρητέα υπό των αδειούχων μητρώα, αρχεία, βιβλία και λοιπά έγγραφα ως και τας υποβληθησομένας απ’ αυτών εκθέσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ζ) καθορίζωσι τα πληρωτέα τέλη δι’ υπηρεσίας παρεχομένας ή ετέρας ενεργείας λαμβανομένας δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) καθορίζωσι τους τίτλους ή χαρακτηρισμούς, ων αι σχολαί οδηγών ή εκπαιδευταί οδηγών δύνανται να ποιώνται χρήσιν, ως και τα σήματα, πιστοποιητικά ή ταυτότητας, άτινας δύνανται να φέρωσιν ή εκθέτωσιν οι αδειούχοι εκπαιδευταί οδηγών·

(θ) καθορίζωσι δια την παράβασιν παντός τοιούτου Κανονισμού ποινήν μη υπερβαίνουσαν την φυλάκισιν δια διάστημα τριών μηνών ή την χρηματικήν τοιαύτην των £150 ή αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιάυτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προσθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Ειδική διάταξη

6.  Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η τήρηση βιβλίων στα οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες αναφορικά με τους εκπαιδευόμενους οδηγούς δεν είναι υποχρεωτική.

Σημείωση
3 του Ν.15/1986Ειδική διάταξις

Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.15/1986] δεν τυγχάνουν εφαρμογής εις πρόσωπα νομίμως ασκούντα το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών ή, εις οργανισμούς, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, νομίμως λειτουργούντας σχολήν οδηγών, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.15/1986].