Προσωρινή παροχή υπηρεσιών σχολής οδηγών, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος

3Α. (1)  Σχολή οδηγών, η οποία είναι εγκατεστημένη και παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες σχολής οδηγών στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3.

(2)  Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), η ενδιαφερόμενη σχολή οδηγών οφείλει να προσκομίσει στην αρχή αδειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τα ακόλουθα:

(α) βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης που να αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένη και παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σχολής οδηγών στο κράτος αυτό·

(β) τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στη Δημοκρατία:

(i) τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές·

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών·

(iii) το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει:

Νοείται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (iii) της ανωτέρω παραγράφου (β) δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

(3)  Η αρχή αδειών τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι σχολές οδηγών που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).