Άδειαι σχολών οδηγών και εκπαιδευτών οδηγών

3.-(1) Απαγορεύεται η λειτουργία σχολής οδηγών ή η άσκησις του επαγγέλματος του εκπαιδευτού οδηγών άνευ εγκύρου αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκδιδομένης κατ’ έτος υπό της αρχής αδειών εν τω καθωρισμένω τύπω, υπό τοιούτους όρους οίους η αρχή αδειών ήθελε θεωρήσει πρέπον να επιβάλη.

(2) Η άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών δεν εκδίδεται, εκτός εάν-

(α) ο αιτητής, προκειμένου περί φυσικού προσώπου, είναι καλού ηθικού χαρακτήρος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, ήσκησε το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών διά τρία έτη, και συνεπλήρωσε το εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας του, προκειμένου δε περί οργανισμού, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, τα έχοντα την ευθύνην των επιχειρήσεων του εν λόγω οργανισμού πρόσωπα είναι καλού ηθικού χαρακτήρος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, και συνεπλήρωσαν το εικοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας των, και νοουμένου ότι ο οργανισμός αυτός εργοδοτεί ως εκπαιδευτάς οδηγών πρόσωπα τα οποία ήσκησαν το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών διά τρία έτη·

(β) ο αιτητής ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι προτίθεται να διατηρή κατάλληλον επαγγελματικήν στέγην εφωδιασμένην διά παντός εξοπλισμού αναγκαίου διά την κατάλληλον εκπαίδευσιν οδηγών·

Νοείται ότι επιτρέπεται η στέγαση και λειτουργία στο ίδιο οίκημα δύο ή περισσότερων σχολών οδηγών·

(γ) ο αιτητής ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι η εκπαίδευσις οδηγών θα ενεργήται υπό εκπαιδευτού κατέχοντος την προς τούτο άδειαν·

(δ) ο αιτητής ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι δεν θα ποιήται χρήσιν μηχανοκινήτου οχήματος διά τους σκοπούς της σχολής, εκτός εάν τούτο είναι κατάλληλον δι’ ασφαλή οδικήν χρήσιν και ειδικώς προσηρμοσμένον διά την τοιαύτην χρήσιν διά της εγκαταστάσεως προσθέτου πέδης (φρένων) χρησιμοποιηθησομένης υπό του εκπαιδευτού εις περιπτώσεις ανάγκης και εκτός εάν τελή εν ισχύϊ, καθ’ όσον αφορά εις το τοιούτον όχημα και παν πρόσωπον όπερ ήθελε ποιείται χρήσιν αυτού, ασφάλεια καλύπτουσα κινδύνους τρίτων προσώπων και συνάδουσα ταις διατάξεσι του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Τρίτων Προσώπων) Νόμου·

(ε) Ο αιτητής ικανοποιήσει την Αρχή Αδειών ότι για τους σκοπούς της σχολής θα χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα το οποίο θα φέρει διακριτικό σήμα που να δηλώνει ότι αυτό είναι εκπαιδευτικό όχημα. Το σήμα αυτό πρέπει να είναι καθορισμένου χρώματος και να είναι ενσωματωμένο στο όχημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατο να αποσπαστεί, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με Κανονισμούς·

(στ) ο αιτητής καταβάλη το καθωρισμένον ετήσιον τέλος, μη υπερβαίνον τας πέντε λίρας:

Νοείται ότι, σχολή οδηγών η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να λειτουργήσει και στη Δημοκρατία, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών με βάση τον παρόντα Νόμο αλλά η λειτουργία της σχολής διέπεται από όλες τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η άδεια εκπαιδευτού οδηγών δεν εκδίδεται εκτός εάν ο αιτητής-

(α) Είναι καλού και ηθικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί με Κανονισμούς, συμπλήρωσε το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας του και είναι απόφοιτος εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης·

(α1) ασκεί ή θα ασκή ως κύριον επάγγελμα την εκπαίδευσιν οδηγών·

(β) είναι κάτοχος αδείας οδηγού διά τουλάχιστον πέντε έτη διά τον τύπον του οχήματος διά τον οποίον εξαιτείται την έκδοσιν αδείας εκπαιδευτού·

(γ) υπέστη επιτυχώς την καθωρισμένην εξέτασιν εκπαιδευτών οδηγών εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών προ της ημερομηνίας υποβολής της προς χορήγησιν της αδείας αιτήσεως·

(δ) είναι φυσικώς ικανός να ασκήση το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών· η ικανότητα αυτή αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας το οποίο εκδίδεται από ιατρό εγγεγραμμένο στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο στην ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, σε έντυπο που εκάστοτε καθορίζεται με γνωστοποίηση από τον Έφορο, σε πρόσωπα τα οποία δεν πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νόσους ή φυσικές αναπηρίες:

(i) επιληψία·

(ii) οποιασδήποτε μορφής διανοητική διαταραχή ή διανοητικό ελάττωμα·

(iii) τάση για αιφνίδιες κρίσεις ιλίγγου ή λιποθυμίας·

(iv) ανικανότητα ανάγνωσης με τη βοήθεια διορθωτικών γυαλιών ή φακών επαφής,  από απόσταση είκοσι (20) μέτρων κάτω από καλή κατάσταση φωτός της ημέρας, πινακίδας εγγραφής μηχανοκινήτου οχήματος, ή λόγω ελαττωματικής όρασης που δυνατό να καταστήσει την οδήγηση από τον αιτητή επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια·

(v) αλκοολισμό ή εθισμό στα ναρκωτικά·

(vi) οποιαδήποτε πάθηση ή αναπηρία στα άκρα, που δυνατό να καταστήσει την οδήγηση από τον αιτητή επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια∙

(vii) κώφωση.

(ε) καταβάλη το καθωρισμένον ετήσιον τέλος, μη υπερβαίνον τας δύο λίρας.

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών στη θέση Τεχνικού στον Κλάδο Εξέτασης Οδηγών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και αφυπηρέτησαν από αυτή είτε κανονικά είτε πρόωρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάτοχος άδειας εκπαιδευτή οδηγών που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να εξασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών στη Δημοκρατία, για την κατηγορία ή τις κατηγορίες οχημάτων για την οποία αυτή εκδόθηκε, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών με βάση τον παρόντα Νόμο, αλλά η άσκηση του επαγγέλματος διέπεται από όλες τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και εφόσον ο κάτοχος της άδειας εκπαιδευτή οδηγών κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τα αποδεκτά τεκμήρια κατοχής της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθορίζονται σε γνωστοποίηση της αρχής αδειών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(στ) κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τα αποδεκτά τεκμήρια κατοχής της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθορίζονται σε γνωστοποίηση της αρχής αδειών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3Α) Απαγορεύεται η υπό αδειούχου εκπαιδευτού οδηγών παροχή εκπαιδεύσεως οδηγών εκτός εάν ούτος είτε απασχολήται υπ’ αδειούχου σχολής οδηγών είτε είναι ωσαύτως κάτοχος εγκύρου αδείας λειτουργίας σχολής οδηγών έστω και εάν είναι ο μόνος εν αυτή εκπαιδευτής οδηγών.

(4) Η αρχή αδειών κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως αρνηθή την έκδοσιν αδείας σχολής οδηγών ή εκπαιδευτού οδηγών, εις οιονδήποτε πρόσωπον ούτινος προηγουμένη τοιαύτη άδεια ανεκλήθη ή ανεστάλη δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου παρασχεθείσα δύναται να ανακληθή ή ανασταλή υπό της αρχής αδειών εν οιαδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων:

(α) οσάκις η άδεια εξεδόθη τω αδειούχω κατόπιν ψευδούς δηλώσεως ή αποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος, εν γνώσει αυτού γενομένης·

(β) οσάκις ο αδειούχος παραλείπη να συμμορφωθή προς οιονδήποτε των όρων της αδείας κατόπιν γραπτής προειδοποιήσεως ή προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών·

(γ) οσάκις ο αδειούχος καταδικάζεται δι’ αδίκημα τι δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ή δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Τρίτων Προσώπων) Νόμου ή δι’ οιονδήποτε αδίκημα του Ποινικού Κώδικος σχέσιν έχον προς την τροχαίαν ή εμφαίνον ανικανότητα ή ακαταλληλότητα εις την προσήκουσαν εκτέλεσιν των επαγγελματικών καθηκόντων του αδειούχου, αναφορικώς προς άτινα εξεδόθη η άδεια ή έλλειψιν καλού ηθικού χαρακτήρος έστω και εάν αύτη είναι άσχετος προς την προσήκουσαν εκτέλεσιν των επαγγελματικών τούτων καθηκόντων·

(δ) Οσάκις εκπαιδευτής οδηγών παραλείψει να ανανεώση την άδειαν αυτού διά περίοδον τριών συνεχών ετών.

(6) Ουδεμία άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται δυνάμει του εδαφίου (5), εκτός εάν δοθή τω αδειούχω προειδοποίησις δύο εβδομάδων περί της σκοπουμένης ανακλήσεως ή αναστολής, εκθέτουσα πλήρως τους λόγους, εφ’ ων εδράζεται η τοιαύτη ανάκλησις ή αναστολή και παρασχεθή τω αδειούχω η δυνατότης όπως υποβάλη λόγους αντικρούοντας την τοιαύτην ενέργειαν.