Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αρχή αδειών” σημαίνει τον Έφορον Μηχανοκινήτων Οχημάτων, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή οιονδήποτε αναπληρωτήν τούτου~

“εκπαίδευσις οδηγών” σημαίνει εκπαίδευσιν παρεχομένην επί πληρωμή ή επί αμοιβή, διά την οδήγησιν μηχανοκινήτων οχημάτων ή την προπαρασκευήν εις την λήψιν αδείας οδηγού~

“εκπαιδευτής οδηγών” σημαίνει πρόσωπον κατ’ επάγγελμα εκπαιδεύον οδηγούς~

“καθωρισμένος” σημαίνει καθωρισμένος διά Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 5 γενομένων~

“μηχανοκίνητον όχημα” κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου~

“οδηγός” κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ο όρος δε “οδήγησις” τυγχάνει αναλόγου ερμηνείας~

“σχολή οδηγών” σημαίνει κατάστημα ένθα ενασκείται η επιχείρησις της κατ’ επάγγελμα εκπαιδεύσεως οδηγών.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθωριζόμενοι όροι κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωκεν αυτοίς ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος.