Προσωρινή παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτή οδηγών, που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος

3Β. (1)  Εκπαιδευτής οδηγών, υπήκοος άλλου κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει προσωρινά υπηρεσίες εκπαιδευτή οδηγών στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής της άδειας εκπαιδευτή οδηγών που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 3.

(2)  Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην αρχή αδειών, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τα ακόλουθα:

(α) βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του που να αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών στο κράτος μέλος αυτό·

(β) τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στη Δημοκρατία:

(i) τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές·

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών·

(iii) το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει:

Νοείται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (iii) της ανωτέρω παραγράφου (β) δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

(3)  Η αρχή αδειών τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται οι εκπαιδευτές οδηγών που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).