Κανονισμοί

5.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς, δια την καλλιτέραν εν τη πράξει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να -

(α) καθορίζωσι παν ό,τι δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) καθορίζωσι τα τηρητέα υπό της αρχής αδειών μητρώα, αρχεία, βιβλία ή έτερα έγγραφα, δι’ οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Νόμου·

(γ) Ρυθμίζωσι τας ενεργηθησομένας δυνάμει του παρόντος Νόμου εξετάσεις και τον τρόπον διορισμού και τα προσόντα των εξεταστών δι’ οιανδήποτε τοιαύτην εξέτασιν·

(δ) καθορίζωσι το μέγεθος, τύπον και ετέρας συνθήκας των σχολών οδηγών, τον χρησιμοποιηθησόμενον εν αυταίς εξοπλισμόν δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και την λειτουργίαν της εν λόγω σχολής·

(ε) προνοώσι περί της επιθεωρήσεως των σχολών οδηγών και του εν αυταίς εξοπλισμού και περί της εξετάσεως του εν λόγω εξοπλισμού·

(στ) καθορίσωσι τα τηρητέα υπό των αδειούχων μητρώα, αρχεία, βιβλία και λοιπά έγγραφα ως και τας υποβληθησομένας απ’ αυτών εκθέσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ζ) καθορίζωσι τα πληρωτέα τέλη δι’ υπηρεσίας παρεχομένας ή ετέρας ενεργείας λαμβανομένας δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) καθορίζωσι τους τίτλους ή χαρακτηρισμούς, ων αι σχολαί οδηγών ή εκπαιδευταί οδηγών δύνανται να ποιώνται χρήσιν, ως και τα σήματα, πιστοποιητικά ή ταυτότητας, άτινας δύνανται να φέρωσιν ή εκθέτωσιν οι αδειούχοι εκπαιδευταί οδηγών·

(θ) καθορίζωσι δια την παράβασιν παντός τοιούτου Κανονισμού ποινήν μη υπερβαίνουσαν την φυλάκισιν δια διάστημα τριών μηνών ή την χρηματικήν τοιαύτην των £150 ή αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιάυτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προσθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.