Ειδική διάταξη

6.  Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η τήρηση βιβλίων στα οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες αναφορικά με τους εκπαιδευόμενους οδηγούς δεν είναι υποχρεωτική.