Σημείωση
3 του Ν.15/1986Ειδική διάταξις

Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.15/1986] δεν τυγχάνουν εφαρμογής εις πρόσωπα νομίμως ασκούντα το επάγγελμα του εκπαιδευτού οδηγών ή, εις οργανισμούς, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, νομίμως λειτουργούντας σχολήν οδηγών, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.15/1986].