ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κεφάλαιον της Τραπέζης

52.-(1) Το αρχικόν κεφάλαιον της Τραπέζης είναι εκατόν χιλιάδες λίραι, αίτινες αναλαμβάνονται και καταβάλλονται υπό της Κυβερνήσεως εκ του Παγίου Ταμείου.

(2) Το κεφάλαιον τούτο δύναται να αυξηθή, ή άλλως μεταβληθή, δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οικονομικόν έτος της Τραπέζης

53. Το οικονομικόν έτος της Τραπέζης άρχεται την πρώτην Ιανουαρίου, και λήγει την τριακοστήν πρώτην ημέραν Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ισολογισμός, κ.λ.π.

54.-(1) Εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους η Τράπεζα καταρτίζει τον Ισολογισμόν και τον Λογαριασμόν Κερδών και Ζημιών.

(2) Η Τράπεζα καθορίζει το καθαρόν κέρδος διά το οικονομικόν έτος αφού αφαιρέση εκ των εκάστοτε μεικτών κερδών τα έξοδα λειτουργίας αυτής, και τα άλλα έξοδα ή κρατήσεις αίτινες αφαιρούνται συνήθως υπό των Κεντρικών Τραπεζών.

Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον

55.-(1) Η Τράπεζα θα έχη αποθεματικόν κεφάλαιον (εν τω παρόντι Νόμω καλούμενον “Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον”) όπερ σχηματίζεται συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (2).

(2) Δεκαπέντε επί τοις εκατόν των καθαρών κερδών μεταφέρονται εν εκάστω οικονομικώ έτει εις το Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον μέχρις ου τούτο εξισωθή προς πεντήκοντα επί τοις εκατόν του κεφαλαίου. Μετέπειτα εις το Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον μεταφέρονται δέκα επί τοις εκατόν των καθαρών κερδών μέχρις ου τούτο εξισωθή προς το κεφάλαιον.

(3) Το υπόλοιπον καταβάλλεται εις το Πάγιον Ταμείον, αφ’ ης δε το Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον καταστή ίσον προς το κεφάλαιον, ολόκληρον το ποσόν των καθαρών κερδών καταβάλλεται εις το Πάγιον Ταμείον, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον, τη εισηγήσει του Συμβουλίου, αποφασίση την περαιτέρω αύξησιν του Αποθεματικού Κεφαλαίου.

Ετησία έκθεσις, κ.λ.π.

56.-(1) Το Συμβούλιον καταρτίζει και δημοσιεύει ετησίαν έκθεσιν επί των καθ’ έκαστον οικονομικόν έτος πεπραγμένων της Τραπέζης εν η περιλαμβάνονται ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών της Τραπέζης.

(2) Η Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει επί τω τέλει εκάστου μηνός Κατάστασιν του ενεργητικού και του παθητικού της Τραπέζης ως ταύτα είχον κατά την τελευταίαν εργάσιμον ημέραν του προηγουμένου μηνός.

Έλεγχος

57. Οι λογαριασμοί της Τραπέζης ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού όστις υποβάλλει τω Υπουργώ αντίγραφον της εκθέσεως αυτού.

Προϋπολογισμός Τραπέζης

58.-(1) Το Συμβούλιον είναι υπεύθυνον διά την κατάρτισιν και έγκρισιν του ετησίου προϋπολογισμού της Τραπέζης.

(2) Κατά την κατάρτισιν και έγκρισιν του προϋπολογισμού το Συμβούλιον δέον όπως συμβουλεύηται τον Υπουργόν και συμμορφούται προς τας υποδείξεις αυτού.