Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον

55.-(1) Η Τράπεζα θα έχη αποθεματικόν κεφάλαιον (εν τω παρόντι Νόμω καλούμενον “Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον”) όπερ σχηματίζεται συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (2).

(2) Δεκαπέντε επί τοις εκατόν των καθαρών κερδών μεταφέρονται εν εκάστω οικονομικώ έτει εις το Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον μέχρις ου τούτο εξισωθή προς πεντήκοντα επί τοις εκατόν του κεφαλαίου. Μετέπειτα εις το Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον μεταφέρονται δέκα επί τοις εκατόν των καθαρών κερδών μέχρις ου τούτο εξισωθή προς το κεφάλαιον.

(3) Το υπόλοιπον καταβάλλεται εις το Πάγιον Ταμείον, αφ’ ης δε το Γενικόν Αποθεματικόν Κεφάλαιον καταστή ίσον προς το κεφάλαιον, ολόκληρον το ποσόν των καθαρών κερδών καταβάλλεται εις το Πάγιον Ταμείον, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον, τη εισηγήσει του Συμβουλίου, αποφασίση την περαιτέρω αύξησιν του Αποθεματικού Κεφαλαίου.