Ετησία έκθεσις, κ.λ.π.

56.-(1) Το Συμβούλιον καταρτίζει και δημοσιεύει ετησίαν έκθεσιν επί των καθ’ έκαστον οικονομικόν έτος πεπραγμένων της Τραπέζης εν η περιλαμβάνονται ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών της Τραπέζης.

(2) Η Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει επί τω τέλει εκάστου μηνός Κατάστασιν του ενεργητικού και του παθητικού της Τραπέζης ως ταύτα είχον κατά την τελευταίαν εργάσιμον ημέραν του προηγουμένου μηνός.