Έλεγχος

57. Οι λογαριασμοί της Τραπέζης ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού όστις υποβάλλει τω Υπουργώ αντίγραφον της εκθέσεως αυτού.