Προϋπολογισμός Τραπέζης

58.-(1) Το Συμβούλιον είναι υπεύθυνον διά την κατάρτισιν και έγκρισιν του ετησίου προϋπολογισμού της Τραπέζης.

(2) Κατά την κατάρτισιν και έγκρισιν του προϋπολογισμού το Συμβούλιον δέον όπως συμβουλεύηται τον Υπουργόν και συμμορφούται προς τας υποδείξεις αυτού.