Ισολογισμός, κ.λ.π.

54.-(1) Εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους η Τράπεζα καταρτίζει τον Ισολογισμόν και τον Λογαριασμόν Κερδών και Ζημιών.

(2) Η Τράπεζα καθορίζει το καθαρόν κέρδος διά το οικονομικόν έτος αφού αφαιρέση εκ των εκάστοτε μεικτών κερδών τα έξοδα λειτουργίας αυτής, και τα άλλα έξοδα ή κρατήσεις αίτινες αφαιρούνται συνήθως υπό των Κεντρικών Τραπεζών.