Οικονομικόν έτος της Τραπέζης

53. Το οικονομικόν έτος της Τραπέζης άρχεται την πρώτην Ιανουαρίου, και λήγει την τριακοστήν πρώτην ημέραν Δεκεμβρίου εκάστου έτους.