Κεφάλαιον της Τραπέζης

52.-(1) Το αρχικόν κεφάλαιον της Τραπέζης είναι εκατόν χιλιάδες λίραι, αίτινες αναλαμβάνονται και καταβάλλονται υπό της Κυβερνήσεως εκ του Παγίου Ταμείου.

(2) Το κεφάλαιον τούτο δύναται να αυξηθή, ή άλλως μεταβληθή, δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.