Συμβουλαί προς την Κυβέρνησιν

51.-(1) Η Τράπεζα δύναται να παρέχη συμβουλάς προς την Κυβέρνησιν και τον Υπουργόν επί παντός ζητήματος όπερ κατα την γνώμην αυτής ενδέχεται να επηρεάση την επίτευξιν των σκοπών της Τραπέζης, ως ούτοι καθορίζονται εν άρθρω 4.

(2) Η Κυβέρνησις και ο Υπουργός δύνανται να ζητήσωσι παρά της Τραπέζης όπως παράσχη αυτοίς στοιχεία και συμβουλάς επί ειδικών μέτρων, συνθηκών ή συναλλαγών, ή επί της εν γένει καταστάσεως του χρήματος και του τραπεζικού συστήματος.