B.-ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Τρόπος καταβολής των τελών

11.―(1) Παν τέλος χαρτοσήμου, όπερ εκάστοτε επιβάλλεται δια νόμου επί εγγράφων, δέον να καταβάλληται και σημειούται συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(2) Εκτός ως άλλως ρητώς προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω, άπαντα τα τέλη χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπόκεινται, θα καταβάλλωνται, και η καταβολή αυτών θα δεικνύηται επί των τοιούτων εγγράφων, δια χαρτοσήμων, και ουχί άλλως πως.

Ποία χαρτόσημα δέον να χρησιμοποιώνται

12.―(1) Το είδος των χαρτοσήμων άτινα δέον να χρησιμοποιώνται, είτε ταύτα είναι κινητά είτε σφραγιστά επισήματα εν τη περιπτώσει των διαφόρων κατηγοριών εγγράφων θα καθορίζηται δια Κανονισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ μέχρις ου δε εκδοθώσιν οι τοιούτοι Κανονισμοί, και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάντα τα χαρτόσημα άτινα αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ηδύναντο νομίμως να χρησιμοποιηθώσι δια την καταβολήν των τελών χαρτοσήμου εις α τα έγγραφα υπέκειντο, δύνανται να χρησιμοποιώνται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου δύναται να γίνη δια της χρησιμοποιήσεως πλειόνων χαρτοσήμων, χαρτόσημα δε αξίας μείζονος της δεούσης δύνανται να χρησιμοποιώνται δια την σήμανσιν εγγράφου τινός.

Ακύρωσις κινητών επισημάτων

13.―(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου νόμου, πας όστις -

(α) επιθέτει κινητόν επίσημα επί εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου, όπερ συνετάχθη υφ' οιουδήποτε προσώπου, υποχρεούται όπως, άμα τη επιθέσει του τοιούτου χαρτοσήμου, ακυροί τούτο ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθεί εκ νέου˙ και

(β) συντάττει έγγραφον επί χάρτου φέροντος σφραγιστόν επίσημα, υποχρεούται, όπως, άμα τη συντάξει ακυροί τούτο, εκτός εάν τούτο ηκυρώθη ήδη εν τω προμνησθέντι τρόπω, ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εκ νέου.

(2) Παν έγγραφον φέρον κινητόν επίσημα όπερ δεν ηκυρώθη ούτως ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εκ νέου, θα λογίζηται καθ' ην έκτασιν αφορά εις το τοιούτον επίσημα ως μη χαρτοσημανθέν.

(3) Το πρόσωπον, όπερ εντέλλεται παρά του εδαφίου (1) όπως ακυρώση κινητόν τι επίσημα θα ακυροί τούτο γράφον δια μελάνης, οριζοντίως ή διαγωνίως, το όνομα ή τα αρχικά αυτού ή το όνομα ή αρχικά του εμπορικού του οίκου, ως και την αληθή ημερομηνίαν καθ' ην έπραξεν ούτω, ή θα ακυροί τούτο αποτελεσματικώς καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον και θα καθιστά ανέφικτον την χρήσιν του τοιούτου χαρτοσήμου εφ' ετέρου εγγράφου, η δια ταχυδρομικούς σκοπούς:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δια Κανονισμών ή διατάγματος, να καθορίση ειδικόν τινα τρόπον ακυρώσεως κινητών επισημάτων επιτιθεμένων επί ειδικού τινος εγγράφου, ή ειδικής κατηγορίας εγγράφων.

Τρόπος συντάξεως εγγράφων επί σφραγιστού χάρτου

14. Παν έγγραφον συντεταγμένον επί φύλλου χάρτου φέροντος σφραγιστόν επίσημα θα συντάσσηται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε το επίσημα να είναι εμφανές επί της προσθίας όψεως του εγγράφου, και να μη δύναται να χρησιμοποιηθή εφ' ετέρου εγγράφου.

Μόνον εν έγγραφον επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου

15. Απαγορεύεται η σύνταξις δευτέρου εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου επί του αυτού φύλλου σφραγιστού χάρτου εφ' ου συνετάχθη ήδη έγγραφον υποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θα ερμηνεύηται ως κωλύον την οπισθογράφησιν, ήτις είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, ή δεν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, οιουδήποτε εγγράφου, ήτις γίνεται προς τον σκοπόν μεταβιβάσεως δικαιώματός τινος δια τούτου δημιουργουμένου ή αποδεικνυομένου, ή γίνεται προς βεβαίωσιν λήψεως χρημάτων ή πραγμάτων, ων η πληρωμή ή παράδοσις ασφαλίζεται δια τούτου, ή γίνεται δια παράτασιν του χρόνου πληρωμής συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν.

Έγγραφα συνταττόμενα κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 λογίζονται ως μη χαρτοσεσημασμένα

16. Παν έγγραφον συντεταγμένον κατά παράβασιν του άρθρου 14 ή 15 θα λογίζηται ως μη χαρτοσεσημασμένον.

Σημείωσις τέλους

17. Οσάκις το τέλος χαρτοσήμου εις ο έγγραφόν τι υπόκειται, ή η ατέλεια εγγράφου εξαρτάται καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ του πραγματικώς καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου αναφορικώς προς έτερον έγγραφον, η καταβολή του τελευταίου τέλους θα σημειούται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς τον Έφορον και επί τη προσαγωγή αμφοτέρων των εγγράφων, επί του πρώτον αναφερθέντος εγγράφου, είτε δι' οπισθογραφήσεως γενομένης υπό του Εφόρου, είτε καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον ον το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε δια Κανονισμών καθορίσει.

Διατάξεις αφορώσαι εις Διπλόγραφα και αντίτυπα

18. Τα διπλόγραφα ή αντίτυπα εγγράφου υποκειμένου εις τέλος χαρτοσήμου δεν λογίζονται προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα εκτός εάν ταύτα χαρτοσημανθώσιν ως εν τω Στοιχείω 14 του Πρώτου Παραρτήματος, ή εκτός εάν φαίνεται δια της επιθέσεως σφραγίδος, ή δια πιστοποιητικού ως προβλέπεται εν τω άρθρω 64, ότι το πλήρες και προσήκον τέλος κατεβλήθη επί του πρωτοτύπου του οποίου αποτελεί διπλόγραφον ή αντίτυπον.