Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίαι και Γραφεία) Νόμοι του 1960, 1978 και 1993 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίαι και Γραφεία) Νόμοι του 1960 και 1993.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“γραφείον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου” σημαίνει το γραφείον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου το αναφερόμενον εις το άρθρον 57 του Συντάγματος

“Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος” σημαίνει αντιστοίχως τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον της Δημοκρατίας.

Χορηγία Προέδρου και Αντιπροέδρου

3.-(1) Η ετησία χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνίσταται-

(α) Εκ πενήντα μίας χιλιάδων πεντακόσιων λιρών (£51.500) αναπροσαρμοζόμενων ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη

(β) εκ ποσού ίσου προς το εν δωδέκατον του συνόλου των εν τη άνω παραγράφω (α) αναφερομένων ποσών, καταβλητέου εις το τέλος εκάστου έτους και

(γ) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δεκαοκτώ χιλιάδων λιρών (£18.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.

(2) Η ετησία χορηγία του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας καθορίζεται εις τρεις χιλιάδας λίρας και επιπλέον χιλίας οκτακοσίας λίρας δι’ έξοδα παραστάσεως.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η προβλεπόμενη στις παραγράφους (α) και (γ) του εν λόγω εδαφίου, ετήσια χορηγία, σε καμιά περίπτωση δύναται να είναι χαμηλότερη του εκατόν πέντε τοις εκατόν (105%) των εκάστοτε στον περί Δικαστηρίων Νόμο προβλεπομένων αντίστοιχων συνολικών ετήσιων απολαβών δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, περιλαμβανομένου του επιδόματος παραστάσεως που προνοείται για τη θέση αυτή στον εκάστοτε ισχύοντα προϋπολογισμό της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η τυχόν αναπροσαρμογή θα επηρεάζει το μέρος της ετήσιας χορηγίας, το οποίο στην περίπτωση του Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντίστοιχα διαφοροποιείται, και θα τυγχάνει εφαρμογής από την ημερομηνία της εν λόγω διαφοροποίησης.

Υφυπουργοί

4.-(1) Θα υφίσταται εν τω γραφείω του Αντιπροέδρου αντιστοίχως εις Υφυπουργός όστις θα είναι δημόσιος υπάλληλος εν τη μονίμω δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας τηρουμένου του κανόνος ότι ο Υφυπουργός εν τω γραφείω του Αντιπροέδρου θα είναι Τούρκος.

(2) Ο Υφυπουργός θα διευθύνη το γραφείον εις ο διωρίσθη και συμφώνως προς γενικάς ή ειδικάς οδηγίας του Αντιπροέδρου, θα διενεργή την διεξαγωγήν της εργασίας του οικείου γραφείου και θα εκτελή τας διαταγάς και οδηγίας του Αντιπροέδρου.

Ίδρυσις θέσεων εις το γραφείον του Προέδρου και Αντιπροέδρου

5. Θα συσταθούν εν τω γραφείω του Προέδρου αι θέσεις αι αναφερόμεναι εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Μέρους του Πίνακος, του μισθού εκάστης θέσεως καθοριζομένου εν τη δευτέρα στήλη τούτου, και εν τω γραφείω του Αντιπροέδρου αι θέσεις αι καθοριζόμεναι εν τη πρώτη στήλη του Δευτέρου Μέρους του Πίνακος, του μισθού εκάστης θέσεως καθοριζομένου εν τη δευτέρα στήλη τούτου, τηρουμένου του κανόνος ότι ο Διευθυντής γραφείου του Προέδρου θα είναι Έλλην και ο Διευθυντής γραφείου του Αντιπροέδρου θα είναι Τούρκος.

Προσωρινότης μισθών

6. Αι εν τω Πίνακι αναφερόμεναι κλίμακες μισθών είναι προσωριναί και υπόκεινται εις μείωσιν ή αύξησιν ως μεταγενέστερος νόμος ήθελε καθορίσει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 5)

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

 

Θέσις Μισθός (Προσωρινός)
(α)
(β) 1 Διευθυντής γραφείου 1,236 Χ 42 - 1,404
(γ) 3 Γραμματείς Β’ τάξεως 720 Χ 30 - 900
(δ) 1 Γραμματεύς Γ’ τάξεως 642 Χ 24 - 690 Χ 30 - 810

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ.

 

Θέσις Μισθός (Προσωρινός)
(α) 1 Υφυπουργός 1,560 Χ 60 - 1,800
(β) 1 Διευθυντής γραφείου 1,236 Χ 42 - 1,404
(γ) 2 Γραμματείς Β’ τάξεως 720 Χ 30 - 900
(δ) 1 Γραμματεύς Γ’ τάξεως 642 Χ 24 - 690 Χ 30 - 810
Σημείωση
4 του Ν16(Ι)/93Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

4 του Ν.16(Ι)/93. Ο παρών Νόμος θα έχει ισχύ από 1η Αυγούστου 1993.

Σημείωση
3 του Ν.114(I)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.114(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.114(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Σημείωση
5 του Ν.113(I)/2005΄Εναρξη της ισχύος του Ν.113(I)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.113(I)/2005] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, 2005.