Χορηγία Προέδρου και Αντιπροέδρου

3.-(1) Η ετησία χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνίσταται-

(α) Εκ πενήντα μίας χιλιάδων πεντακόσιων λιρών (£51.500) αναπροσαρμοζόμενων ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη

(β) εκ ποσού ίσου προς το εν δωδέκατον του συνόλου των εν τη άνω παραγράφω (α) αναφερομένων ποσών, καταβλητέου εις το τέλος εκάστου έτους και

(γ) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δεκαοκτώ χιλιάδων λιρών (£18.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.

(2) Η ετησία χορηγία του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας καθορίζεται εις τρεις χιλιάδας λίρας και επιπλέον χιλίας οκτακοσίας λίρας δι’ έξοδα παραστάσεως.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η προβλεπόμενη στις παραγράφους (α) και (γ) του εν λόγω εδαφίου, ετήσια χορηγία, σε καμιά περίπτωση δύναται να είναι χαμηλότερη του εκατόν πέντε τοις εκατόν (105%) των εκάστοτε στον περί Δικαστηρίων Νόμο προβλεπομένων αντίστοιχων συνολικών ετήσιων απολαβών δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, περιλαμβανομένου του επιδόματος παραστάσεως που προνοείται για τη θέση αυτή στον εκάστοτε ισχύοντα προϋπολογισμό της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η τυχόν αναπροσαρμογή θα επηρεάζει το μέρος της ετήσιας χορηγίας, το οποίο στην περίπτωση του Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντίστοιχα διαφοροποιείται, και θα τυγχάνει εφαρμογής από την ημερομηνία της εν λόγω διαφοροποίησης.