Χορηγία Προέδρου και Αντιπροέδρου

3.-(1) Η ετησία χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνίσταται-

(α) εξ επτά χιλιάδων λιρών, του ποσού τούτου ηυξημένου κατά το ποσοστόν του εκάστοτε εν ισχύϊ τιμαριθμικού επιδόματος

(β) εκ ποσού ίσου προς το εν δωδέκατον του συνόλου των εν τη άνω παραγράφω (α) αναφερομένων ποσών, καταβλητέου εις το τέλος εκάστου έτους και

(γ) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.

(2) Η ετησία χορηγία του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας καθορίζεται εις τρεις χιλιάδας λίρας και επιπλέον χιλίας οκτακοσίας λίρας δι’ έξοδα παραστάσεως.