Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“γραφείον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου” σημαίνει το γραφείον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου το αναφερόμενον εις το άρθρον 57 του Συντάγματος

“Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος” σημαίνει αντιστοίχως τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον της Δημοκρατίας.