Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίαι και Γραφεία) Νόμοι του 1960, 1978 και 1993 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίαι και Γραφεία) Νόμοι του 1960 και 1993.