Υφυπουργοί

4.-(1) Θα υφίσταται εν τω γραφείω του Αντιπροέδρου αντιστοίχως εις Υφυπουργός όστις θα είναι δημόσιος υπάλληλος εν τη μονίμω δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας τηρουμένου του κανόνος ότι ο Υφυπουργός εν τω γραφείω του Αντιπροέδρου θα είναι Τούρκος.

(2) Ο Υφυπουργός θα διευθύνη το γραφείον εις ο διωρίσθη και συμφώνως προς γενικάς ή ειδικάς οδηγίας του Αντιπροέδρου, θα διενεργή την διεξαγωγήν της εργασίας του οικείου γραφείου και θα εκτελή τας διαταγάς και οδηγίας του Αντιπροέδρου.