Ίδρυσις θέσεων εις το γραφείον του Προέδρου και Αντιπροέδρου

5. Θα συσταθούν εν τω γραφείω του Προέδρου αι θέσεις αι αναφερόμεναι εν τη πρώτη στήλη του Πρώτου Μέρους του Πίνακος, του μισθού εκάστης θέσεως καθοριζομένου εν τη δευτέρα στήλη τούτου, και εν τω γραφείω του Αντιπροέδρου αι θέσεις αι καθοριζόμεναι εν τη πρώτη στήλη του Δευτέρου Μέρους του Πίνακος, του μισθού εκάστης θέσεως καθοριζομένου εν τη δευτέρα στήλη τούτου, τηρουμένου του κανόνος ότι ο Διευθυντής γραφείου του Προέδρου θα είναι Έλλην και ο Διευθυντής γραφείου του Αντιπροέδρου θα είναι Τούρκος.