Προσωρινότης μισθών

6. Αι εν τω Πίνακι αναφερόμεναι κλίμακες μισθών είναι προσωριναί και υπόκεινται εις μείωσιν ή αύξησιν ως μεταγενέστερος νόμος ήθελε καθορίσει.