ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 5)

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

 

Θέσις Μισθός (Προσωρινός)
(α)
(β) 1 Διευθυντής γραφείου 1,236 Χ 42 - 1,404
(γ) 3 Γραμματείς Β’ τάξεως 720 Χ 30 - 900
(δ) 1 Γραμματεύς Γ’ τάξεως 642 Χ 24 - 690 Χ 30 - 810

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ.

 

Θέσις Μισθός (Προσωρινός)
(α) 1 Υφυπουργός 1,560 Χ 60 - 1,800
(β) 1 Διευθυντής γραφείου 1,236 Χ 42 - 1,404
(γ) 2 Γραμματείς Β’ τάξεως 720 Χ 30 - 900
(δ) 1 Γραμματεύς Γ’ τάξεως 642 Χ 24 - 690 Χ 30 - 810