Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αεροδρομίων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

"αεροδρόμιο" σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή εδάφους ή νερού που σχεδιάζεται, εξοπλίζεται ή διαχωρίζεται ή συνήθως χρησιμοποιείται για να παρέχει διευκολύνσεις για την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών.

"αεροσκάφος" περιλαμβάνει όλα τα αερόστατα (είτε δέσμια είτε ελεύθερα), χαρταετούς, ανεμόπτερα, αεροπλοΐα και πτητικές μηχανές.

"αδειούχο αεροδρόμιο" σημαίνει αεροδρόμιο αδειούχο βάσει των Αποικιακών περί Αεροναυτιλίας Διαταγμάτων, 1949 έως 1954.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή Δημόσιων Έργων.

"ζωντανά" περιλαμβάνει άλογα, βόδια, μουλάρια, γαϊδούρια, πρόβατα, κατσίκες, γουρούνια και σκύλους.

"Κυβερνητικό αεροδρόμιο" σημαίνει αεροδρόμιο που κηρύχθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως Κυβερνητικό αεροδρόμιο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

Εφαρμογή του Νόμου

3. Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα Κυβερνητικά και αδειούχα αεροδρόμια.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη διεύθυνση, έλεγχο και επιτήρηση αεροδρομίων στα οποία εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που παρέχονται από το εδάφιο (1), Κανονισμοί βάσει αυτού του άρθρου δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) τη ρύθμιση και περιορισμό της εισόδου προσώπων σε αεροδρόμια στα οποία εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών·

(β) τη ρύθμιση και περιορισμό της χρήσης οχημάτων, πλοίων ή άλλων αντικειμένων οποιασδήποτε κατηγορίας ή περιγραφής σε οποιοδήποτε μέρος αεροδρομίου στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός·

(γ) την εξολόθρευση ζώων που εισέρχονται παράνομα σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός·

(δ) την επιβολή ποινών που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες φυλάκιση ή τις τετρακόσιες πενήντα λίρες πρόστιμο ή και τις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου για οποιαδήποτε παράβαση οποιωνδήποτε Κανονισμών

(ε) την επιβολή και είσπραξη δικαιωμάτων για τη στάθμευση οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να είναι γενικοί ή δύνανται να είναι περιοριστικοί για οποιοδήποτε συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή αεροδρόμια.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την παρέλευση είκοσι μίας ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με αυτό τον τρόπο ολικά ή μερικά, τότε αυτοί αμέσως μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικά ή μερικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελαν με αυτόν τον τρόπο τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να απομακρύνει επικίνδυνα εμπόδια

5.-(1) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε κτίριο, οικοδόμημα, κατασκευή, δένδρο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο επί οποιουδήποτε εδάφους εντός ενός μιλίου από αεροδρόμιο στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός συνιστά κίνδυνο σε αεροσκάφος που ίπταται κοντά στο αεροδρόμιο αυτό, δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εξουσιοδοτεί, όταν το αεροδρόμιο είναι Κυβερνητικό αεροδρόμιο, το Διευθυντή και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί βάσει των διαταγών του Διευθυντή, ή όταν το αεροδρόμιο είναι αδειούχο αεροδρόμιο, τον αδειούχο και το πρόσωπο το οποίο ενεργεί βάσει της διαταγής του αδειούχου-

(α) να απομακρύνει ή να αλλάξει σε τέτοια έκταση ως ήθελε οριστεί στο Διάταγμα τέτοιο κτίριο, οικοδομή, κατασκευή, δένδρο ή αντικείμενο· και

(β) κατά την έκταση που δυνατό να είναι αναγκαία για την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που παρέχονται με το Διάταγμα να εισέρχεται και διέρχεται (με οχήματα ή χωρίς οχήματα) επί οποιουδήποτε τέτοιου εδάφους ως ήθελε οριστεί στο Διάταγμα.

(2) Πρόσωπο το οποίο υφίσταται απώλεια ή ζημιά συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού αποζημιώνεται για αυτή και, ελλείψει συμφωνίας, το ποσό της αποζημίωσης αυτής θα ορίζεται από ένα μόνο διαιτητή που διορίζεται από τον Αρχιδικαστή.

(3) Όταν το Διάταγμα εκδίδεται σε σχέση με Κυβερνητικό αεροδρόμιο η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τη Δημοκρατία.

(4) Όταν το Διάταγμα εκδίδεται σε σχέση με αδειούχο αεροδρόμιο η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον αδειούχο.

(5) Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού δε θα καταβάλλεται αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού όταν το κτίριο, οικοδόμημα, κατασκευή, πράγμα ή δένδρο, έχει κατασκευαστεί ή φυτευθεί κατά παράβαση του άρθρου 6.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίζει τη χρήση εδάφους

6.-(1) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι για το σκοπό εξασφάλισης της ασφάλειας αεροσκαφών που ίπτανται στην περιοχή αεροδρομίου στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός, είναι σκόπιμο να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο, δύναται να εκδίδει Διάταγμα (που στο εξής αναφέρεται ως "περιοριστικό Διάταγμα") βάσει του άρθρου αυτού.

(2) Το περιοριστικό Διάταγμα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναφέρεται σε οποιαδήποτε περιοχή που ορίζεται στο Διάταγμα η οποία βρίσκεται εντός ενός μιλίου από τα σύνορα αεροδρομίου στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός.

(3) Περιοριστικό Διάταγμα δύναται να προνοεί-

(α) είτε για την απαγόρευση, είτε τον περιορισμό, ή και για τα δύο αυτά την απαγόρευση και περιορισμό, της ανέγερσης κτιρίων, οικοδομημάτων ή άλλων πραγμάτων ή οποιασδήποτε κατηγορίας κτιρίων, οικοδομημάτων ή άλλων πραγμάτων επί της περιοχής που ορίζεται στο Διάταγμα ή επί οποιουδήποτε τμήματος της περιοχής αυτής.

(β) είτε για την απαγόρευση, είτε για τον περιορισμό, ή και για τα δύο αυτά την απαγόρευση και περιορισμό της φύτευσης οποιωνδήποτε δένδρων ή κατηγορίας δένδρων στην περιοχή που ορίζεται στο Διάταγμα ή επί οποιουδήποτε τμήματος αυτής.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(5) Δεν καταβάλλεται αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού με το οποίο επιβάλλεται μόνο περιορισμός.

(6) Πρόσωπο το οποίο υφίσταται απώλεια ή ζημιά συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού, όπου επιβάλλονται απαγόρευση ή απαγόρευση και περιορισμός, αποζημιώνεται για αυτή και, ελλείψει συμφωνίας, το ποσό της αποζημίωσης αυτής θα ορίζεται από ένα μόνο διαιτητή που διορίζεται από τον Αρχιδικαστή.

Εκμίσθωση αεροδρομίου ή ανάθεση για την κατασκευή, διαχείριση, κ.τ.λ. αεροδρομίου

7. Παρά τις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου και του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει Σύμβαση Δημοσίου δυνάμει των περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμων του 1997 μέχρι 2001, με την οποία να εκμισθώνει οποιοδήποτε αεροδρόμιο ή να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία οποιουδήποτε αεροδρομίου.

Σημείωση
3 του Ν.133(Ι)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.133(Ι)/2001

3. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 133(Ι)/2001] τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2002.

Σημείωση
263(1) του Ν.213(Ι)/2002Κατάργηση διατάξεων

1. Με την έναρξη της ισχύος καθεμίας διατάξεως του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002], συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002] εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, καταργούνται οι παρόμοιου περιεχομένου διατάξεις άλλων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει των νόμων αυτών εκδιδομένης δευτερογενούς νομοθεσίας. Καταργούνται ιδίως-

- ο περί Αεροδρομίων Νόμος μαζί με τον περί Αεροδρομίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001,

- το περί Αεροπλοίας Διάταγμα του 1955 εώς 1958 μαζί με τον περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοίας Διατάγματος (Αρ. 2) Νόμο του 1989.

Σημείωση
264(1) του Ν. 213(I)/2002Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.213(I)/2002 αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.213(I)/2002].