Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίζει τη χρήση εδάφους

6.-(1) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι για το σκοπό εξασφάλισης της ασφάλειας αεροσκαφών που ίπτανται στην περιοχή αεροδρομίου στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός, είναι σκόπιμο να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο, δύναται να εκδίδει Διάταγμα (που στο εξής αναφέρεται ως "περιοριστικό Διάταγμα") βάσει του άρθρου αυτού.

(2) Το περιοριστικό Διάταγμα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναφέρεται σε οποιαδήποτε περιοχή που ορίζεται στο Διάταγμα η οποία βρίσκεται εντός ενός μιλίου από τα σύνορα αεροδρομίου στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός.

(3) Περιοριστικό Διάταγμα δύναται να προνοεί-

(α) είτε για την απαγόρευση, είτε τον περιορισμό, ή και για τα δύο αυτά την απαγόρευση και περιορισμό, της ανέγερσης κτιρίων, οικοδομημάτων ή άλλων πραγμάτων ή οποιασδήποτε κατηγορίας κτιρίων, οικοδομημάτων ή άλλων πραγμάτων επί της περιοχής που ορίζεται στο Διάταγμα ή επί οποιουδήποτε τμήματος της περιοχής αυτής.

(β) είτε για την απαγόρευση, είτε για τον περιορισμό, ή και για τα δύο αυτά την απαγόρευση και περιορισμό της φύτευσης οποιωνδήποτε δένδρων ή κατηγορίας δένδρων στην περιοχή που ορίζεται στο Διάταγμα ή επί οποιουδήποτε τμήματος αυτής.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(5) Δεν καταβάλλεται αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού με το οποίο επιβάλλεται μόνο περιορισμός.

(6) Πρόσωπο το οποίο υφίσταται απώλεια ή ζημιά συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού, όπου επιβάλλονται απαγόρευση ή απαγόρευση και περιορισμός, αποζημιώνεται για αυτή και, ελλείψει συμφωνίας, το ποσό της αποζημίωσης αυτής θα ορίζεται από ένα μόνο διαιτητή που διορίζεται από τον Αρχιδικαστή.