Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να απομακρύνει επικίνδυνα εμπόδια

5.-(1) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε κτίριο, οικοδόμημα, κατασκευή, δένδρο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο επί οποιουδήποτε εδάφους εντός ενός μιλίου από αεροδρόμιο στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός συνιστά κίνδυνο σε αεροσκάφος που ίπταται κοντά στο αεροδρόμιο αυτό, δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εξουσιοδοτεί, όταν το αεροδρόμιο είναι Κυβερνητικό αεροδρόμιο, το Διευθυντή και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί βάσει των διαταγών του Διευθυντή, ή όταν το αεροδρόμιο είναι αδειούχο αεροδρόμιο, τον αδειούχο και το πρόσωπο το οποίο ενεργεί βάσει της διαταγής του αδειούχου-

(α) να απομακρύνει ή να αλλάξει σε τέτοια έκταση ως ήθελε οριστεί στο Διάταγμα τέτοιο κτίριο, οικοδομή, κατασκευή, δένδρο ή αντικείμενο· και

(β) κατά την έκταση που δυνατό να είναι αναγκαία για την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που παρέχονται με το Διάταγμα να εισέρχεται και διέρχεται (με οχήματα ή χωρίς οχήματα) επί οποιουδήποτε τέτοιου εδάφους ως ήθελε οριστεί στο Διάταγμα.

(2) Πρόσωπο το οποίο υφίσταται απώλεια ή ζημιά συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού αποζημιώνεται για αυτή και, ελλείψει συμφωνίας, το ποσό της αποζημίωσης αυτής θα ορίζεται από ένα μόνο διαιτητή που διορίζεται από τον Αρχιδικαστή.

(3) Όταν το Διάταγμα εκδίδεται σε σχέση με Κυβερνητικό αεροδρόμιο η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τη Δημοκρατία.

(4) Όταν το Διάταγμα εκδίδεται σε σχέση με αδειούχο αεροδρόμιο η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον αδειούχο.

(5) Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού δε θα καταβάλλεται αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε συνεπεία Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού όταν το κτίριο, οικοδόμημα, κατασκευή, πράγμα ή δένδρο, έχει κατασκευαστεί ή φυτευθεί κατά παράβαση του άρθρου 6.