Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη διεύθυνση, έλεγχο και επιτήρηση αεροδρομίων στα οποία εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που παρέχονται από το εδάφιο (1), Κανονισμοί βάσει αυτού του άρθρου δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) τη ρύθμιση και περιορισμό της εισόδου προσώπων σε αεροδρόμια στα οποία εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών·

(β) τη ρύθμιση και περιορισμό της χρήσης οχημάτων, πλοίων ή άλλων αντικειμένων οποιασδήποτε κατηγορίας ή περιγραφής σε οποιοδήποτε μέρος αεροδρομίου στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός·

(γ) την εξολόθρευση ζώων που εισέρχονται παράνομα σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός·

(δ) την επιβολή ποινών που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες φυλάκιση ή τις τετρακόσιες πενήντα λίρες πρόστιμο ή και τις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου για οποιαδήποτε παράβαση οποιωνδήποτε Κανονισμών

(ε) την επιβολή και είσπραξη δικαιωμάτων για τη στάθμευση οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να είναι γενικοί ή δύνανται να είναι περιοριστικοί για οποιοδήποτε συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή αεροδρόμια.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την παρέλευση είκοσι μίας ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με αυτό τον τρόπο ολικά ή μερικά, τότε αυτοί αμέσως μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικά ή μερικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελαν με αυτόν τον τρόπο τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.