Εφαρμογή του Νόμου

3. Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα Κυβερνητικά και αδειούχα αεροδρόμια.