Εκμίσθωση αεροδρομίου ή ανάθεση για την κατασκευή, διαχείριση, κ.τ.λ. αεροδρομίου

7. Παρά τις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου και του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει Σύμβαση Δημοσίου δυνάμει των περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμων του 1997 μέχρι 2001, με την οποία να εκμισθώνει οποιοδήποτε αεροδρόμιο ή να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία οποιουδήποτε αεροδρομίου.