Σημείωση
3 του Ν.133(Ι)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.133(Ι)/2001

3. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 133(Ι)/2001] τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2002.